Toyota Land Cruiser V8 Prestige — TEST autoGALERIA.pl

13 Фев 2015 | Author: | No comments yet »
Toyota Land Cruiser V

Wisienka na torcie

2009-10-26 | Pazura

W ubieg�ym roku zosta�a �wiatowym liderem samochod�w. Japo�ska marka to solidnych i popularnych aut. Z wyj�tkiem. Land Cruiser to od godny rywal pot�nych luksusowych teren�wek klasy Szczeg�lnie, je�li zwie si� V8.

Czy to si� podoba, czy nie — auta definiuje si� dzi� na wiele Niekt�rym wystarczy nieco prze�wit oraz do��czany nap�d drugiej osi i ju� mieni� si� jeepa — to takie s�owotw�rcze sp�ycenie jak nazywanie sportowego obuwia potocznym adidasy. Oczywi�cie to istna Popularne SUV-y, to nic innego jak nieco lepiej radz�ce w trudniejszych warunkach pogodowych od osob�wki. Z nielicznymi wyj�tkami, ich w terenie jest por�wnywalna z kulomiota, pr�buj�cego swych si� w

Na drugim biegunie znajduj� si� tak zdobywcy bezdro�y, jak Land Defender czy Mercedes G. Nie ka�dy na co dzie� potrzebuje przedziera� si� chaszcze d�ungli czy piach Wi�kszo�ci kierowc�w wystarcz� zdolno�ci w terenie po��czone z zbli�onym do limuzyny. Dla nich si� wi�c auta pokroju GL, Range Rovera czy Toyoty Cruiser. Ta ostatnia, przez pi��dziesi�t lat obecno�ci na rynku, sobie na opini� prawdziwego Z biegiem lat Toyota ewoluowa�a. sparta�skich, pozbawionych nawet komfortu wersji, zacz�y si� bardziej przyjazne rodzinie i wszystkim bardziej uniwersalne. Czy to Wr�cz przeciwnie, bo najnowszy Cruiser V8 udowadnia, �e mo�na ogie� z wod�. Nie rezygnuj�c z i pewnego prowadzenia si� na autostradzie, ten pozwala zapu�ci� si� w prawdziwy niedost�pny dla wi�kszo�ci rywali. I tym si� od konkurencji. To prawdziwy twardziel.

Najwi�kszy model Land posiada wewn�trzne fabryczne L200 (poprzednik L120). jego handlowa nazwa to po V8. Dziwne? Niekoniecznie, zwa�ywszy, �e tego monstrum zawsze osiem cylindr�w t�ocz�cych w ten zamiast krwi, wedle — olej nap�dowy lub Do naszego testu trafi�a z silnikiem diesla, kt�ra z 4,5 litra pojemno�ci generuje 286 KM. Dla u�ytkownika kompakta to warto�ci kosmiczne. Jednak w tym aucie liczby opisuj�ce ka�dy parametr s� jakby z innego

Wygl�d auta budzi Monumentalna bry�a kojarzy si� z ameryka�sk� motoryzacj�. Land bli�ej w tej materii do Lincolna ni� Range Rovera. Designerzy postawili na klasyczne proporcje terenowym autom. Pude�kowaty nadwozia zwiastuje raczej roboczego ni� wygodny salon na ko�ach. Tylko ty� jako� wsp�gra z ca�o�ci�. Wola�bym wi�cej ostrych i prostych Poza tym wszystko w rozmiarze wielki chromowany grill, maski biegn�ca w okolicach piersiowej przeci�tnego wzrostu lustra boczne, kt�rych nie si� zak�ad fryzjerski i hektary szyb. Aby poczu� rzeczywist� LC V8, trzeba po prostu stan�� niego. Najwi�ksze wra�enie wysoko�� — 191 cm to o 5 cm wi�cej ni� Piotr Gacek — naszych wspania�ych mistrz�w w siatk�wce.

Sezamie, otw�rz si�

pod uwag�, �e Toyot� stworzyli drobnej postury Japo�czycy, brak elektrycznego podno�nika, u�atwi�by wsiadanie. Po otwarciu drzwi, do �rodka trzeba si� po wspi��, stawiaj�c jedn� na progu i �api�c si� d�oni� za przy s�upku przednim. Gdy ju� t� przeszkod�, zostaniemy nagrodzeni przepastnym wn�trzem. Niemal 10 kwadratowych, jakie na jezdni Toyota, to ponad trzy wi�cej ni� przewiduje polska celi wi�ziennej na jednego Przek�ada si� to na przestronno�� kabiny, rozpie�ci rozmiarami najwi�kszego �wier�funciaka z serem.

Wi�zie� tylko pomarzy� o takim Szczeg�lnie przednie fotele, w elektryczn� regulacj� w ka�dym kierunku, szokuj� swoimi Z tych powod�w drobniejsze mog� odczuwa� pewien nawet podczas niezbyt wej�cia w zakr�t. Plecy si� po prostu po wielkim oparciu. tym jazda na takich fotelach to relaks. Dalekie podr�e w warunkach okazuj� si� by� wyj�tkowo sp�dzonym czasem. Tylna oczywi�cie zapewnia tak�e ilo�� miejsca, ale ulokowano j� za nisko. Dziwne, bo nad g�ow� tyle miejsca, �e Jan Maria nie musia�by rezygnowa� podczas ze swojego kapelusza. Dyskomfort ten jednak osoby o d�ugich gdy po 300 km jazdy uda powiadomi� je lekkim �e brakuje im w�a�ciwego podparcia.

Nie wiem natomiast, jak sklasyfikowa� �adunkow�. Okre�lenie jej mianem to by�aby obraza. To po prostu transportowy, kt�ry po�knie ilo�� ekwipunku urlopowego dla pasa�er�w. Jedziecie w lipcu nad a �ona my�li o zabraniu bo pogoda bywa nieprzewidywalna? bardzo — niech Syn nie rozstanie si� z ulubionym sombrero z pobytu w Meksyku? �aden Land Cruiser V8 to pierwsze jakie znam, w kt�rym nale�a�o do przyjemno�ci. Nie musia�em o tym, co i jak ulokowa�. Najpierw walizy uk�adane symetrycznie, by wype�ni� baga�nik, a potem torby, siatki i plecaki. Ten nie dotyczy LC V8. Mo�na pozwoli� na szale�stwo i wrzuca� wszystko jak W razie czego solidna krata oddzielaj�ca kabin� od zatrzyma niedbale umieszczony kt�ry postanowi zmieni� po�o�enie podczas awaryjnego

Co prawda, z racji wysokiego pakunki trzeba podnosi� wysoko, ale zadanie to u�atwia burta, kt�ra pos�u�y� tak�e jako �awka lub Miejsce do przewozu baga�y si� surowo — brak welur�w czy wy�ci�ek. Ale to uk�on w tych, kt�rzy zamierzaj� je w spos�b bardziej u�ytkowy. rower�w, kosiarki do trawy czy woder�w nie stanowi problemu, gdy kr�luj� �atwo zmywalne

Tak, jak trzeba


Przed w tras� rzut oka na kokpit i nie ma �e mamy do czynienia z Toyot�. w dotyku i mi�kkim materia�om cz�� kokpitu) towarzysz� po�acie plastikowych dodatk�w. to po prostu zaakceptowa�, co nie jest zwa�ywszy na bardzo staranny i monta� poszczeg�lnych element�w. tylko niekt�re detale np. wielkie klamki, kt�re uchwyty od przemys�owej zamra�arki. Z strony filigranowe, metalowe wygl�da�yby komicznie w drzwiach o rozmiarach.

Konsola centralna bardzo rzeczowa i prosta w Kolorowy ekran dotykowy jest z innych aut Toyoty i si� intuicyjn� obs�ug� oraz zestawem r�nych multimedialnych Co wa�ne — usytuowano go co u�atwia obserwowanie wskaza� GPS czy audio. Du�y wp�yw na ergonomi� maj� niestandardowo przyciski. To niesamowite, �e tak prosty poprawia w tak zdecydowany spos�b obs�ugi wielu urz�dze�. si� to szczeg�lnie podczas jazdy, gdy nie celowa� opuszkiem palca, by we w�a�ciwy guzik.

W dalekiej wyprawie z kompletem przydaj� si� dobrze zaprojektowane, uchwyty na napoje, ulokowane w �rodkowym. Dodatkowo, obok kieszeni we wszystkich drzwiach, zmie�ci� nawet litrowe W ogromnym pod�okietniku znalaz�o si� na prawdziw� skrytk�, kt�rej wynosi tyle, co po�owa Mini Coopera. Czy ju� o tym wspomina�em, �e w LC V8 jest ponadnormatywnie du�e?

g�r�

Ruszenie z posad o masie ponad 2,6 tony nie �atwe. Dlatego mocny diesla jest tu optymalnym Mimo �e posiada o 2 KM mniej ni� zasilana benzyn�, to jego 286 KM zdecydowanie lepsze osi�gi. Jak to Po pierwsze, silnik wysokopr�ny 650 Nm przy zaledwie 445 Nm momentu motoru �ywi�cego si� etylin�. Po — sze�ciobiegowy automat w tej dzia�a wyra�nie szybciej ni� o jeden bieg mniej montowana w alternatywnej jednostce. temu LC V8 diesel przyspiesza do w 8,2 sekundy. To naprawd� wystarczaj�cy Poza tym ilo�� niutonometr�w �e przyspieszanie przy pr�dko�ci powy�ej 100 km/h powoduje wciskanie w fotel. Nie ma obawy o wyprzedzanie i dynamiczny manewr, gdy potrzeba. Trzeba tylko pod uwag�, �e w tak ci�kim aucie hamowania jest wyra�nie

Nie osi�gi s� jednak g��wn� tej jednostki. Najwi�ksze wra�enie kultura, z jak� pracuje ta Absolutnie bezwibracyjna praca i gang silnika, gdy pr�bujemy z niego si�dme poty. normalnym traktowaniu peda�u w �rodku jest wyj�tkowo Dopiero powy�ej 140 km/h �e op�r powietrza zwi�ksza w kabinie. Jednak za wyciszenie nale�y si� Toyocie pochwa�a. ekstremalnie wielkie lusterka szybkiej jazdy autostrad� nie uci��liwej muzyki w duecie z i p�dem powietrza.

Chocia� spalanie LC V8 jest rzecz�, jaka interesuje wizytuj�cego salon Toyoty, to przyzna�, �e uzyskane wyniki wyra�nie od danych producenta. naprawd� spokojnie i nie przekraczaj�c 110 na trasie licz�cej 600 km osi�gn��em 12,3 l/100 km. To ponad 3 l ni� podaje producent. W mie�cie na olej nap�dowy si�ga 16 l, ale styl jazdy jest w poprawi� ten wynik o kolejne dwa wi�cej. Bak o pojemno�ci 93 l okazuje si� wcale nieprzesadnie wielki. pomy�le�, ile pali benzynowa V8.

Toyota Land Cruiser V

Do ta�ca i do r�a�ca

Gabaryty i samochodu w�a�ciwie dyskwalifikuj� go auto do codziennego poruszania si� po centrum miasta. Widoczno�� z kierowcy jest za to doskona�a. obserwowa� drog� na 300 m do przodu i zmian� pasa odpowiednio reagowa� na aktualn� sytuacj� na Gorzej z manewrowaniem pod marketem. Tu jest p�tora miejsca Nieocenion� rol� spe�nia w Land Cruiserze kamera z graficzn� ilustracj� planowanych oraz czujniki z przodu i z auta.

Pomijaj�c ma�� Toyoty w mie�cie, trudno na znale�� bardziej uniwersalny W d�ugiej trasie sprawdza si� super wygodna limuzyna. oparte na ramie jest o 13 sztywniejsze ni� u poprzednika. Pracuje wystarczaj�co spr�y�cie i zadziwiaj�co nawet wtedy, gdy wpadniemy w wyrw�. Trzeba tylko wyra�ne przechy�y nadwozia, gdy atakujemy zakr�t. To jedyny Samoch�d prowadzi si� bardzo na ka�dej nawierzchni. Zaaplikowano mu ca�a armi� elektronicznych ale tak naprawd� g��wn� robot� sta�y nap�d na cztery Land Cruiser to propozycja dla kt�rzy potrzebuj� prawdziwej w terenie. Wtedy ta luksusowa potrafi pokaza� swoje oblicze. Osobi�cie nie testowa�em w ekstremalnych warunkach, ale pr�bk� co potrafi mia�em, gdy wjecha�em w teren. B�oto, kopny strome wzniesienie pokryte traw� — nic nie jest w go zatrzyma�.

O rozdzia� si�y dba centralny mechanizm r�nicowy o ograniczonym po�lizgu. W zale�no�ci od �ongluje on momentem obrotowym przedni� a tyln� osi�. W warunkach 60 procent momentu przypada na ty�. Podczas proporcje te mog� si� zmienia�: od do 30/70 (prz�d/ty�). Centralny r�nicowy mo�na r�wnie� i korzysta� z r�wnego podzia�u na obie osie. W terenie si� tak�e reduktor, za��czany prze��cznikiem. Prac� tych wspomaga ponadto uk�ad trakcji. Do dyspozycji mamy systemy wspomagaj�ce zjazd ze (DAC) oraz pokonywanie (HAC).

Nie jestem specjalist� w je�dzie off-road, ale Land Cruiser niew�tpliwie wi�cej, ni� wi�kszo�� od niego oczekuje. Tam gdzie ka�dy SUV i poci si� Range oraz Mercedes GL, Toyota dopiero rozgrzewk�. Spory k�t (32 stopnie) i zej�cia (24 stopnie) na skuteczn� walk� z bardzo wzniesieniami. Toyota poradzi bez problemu nawet ze zboczem o 45 stopni — to wynik z Land Roverem Defenderem! mieszkasz w terenach n�kanych z pewno�ci� ucieszy Ci� tak�e �e Land Cruiserem mo�na w wod� do g��boko�ci 70 cm. Genialn� wykonuje uk�ad KDSS, elektronicznie steruje stabilizatorami Nie trzeba wybiera� mi�dzy terenowymi a dobrym zachowaniem na Kiedy zjedziemy z utwardzonej elektronika samoczynnie od��czy zapobiegaj�ce wychylaniu nadwozia na pozwalaj�c na wi�kszy skok i jego w pe�ni niezale�n�

Wysoka p�ka

Land V8 to najdro�sza z oferowanych Toyot. W Prestige za 363 tys. z� oferuje na poziomie limuzyny. Na pok�adzie wszystko to, co zalicza dany do klasy Premium. Wszechstronna, regulacja foteli czy kolumny w dw�ch p�aszczyznach to standard. jak genialny uk�ad 4-strefowej Doceni�em ten wynalazek jad�c z p�torarocznym synkiem zapi�tym w z ty�u auta. Na miejscu ustawi� mo�na w�wczas stopni mniej bez obawy o potomka. Jak to mo�liwe? Prawie dyszy i nawiew�w dba o perfekcyjne ��danej temperatury na poszczeg�lne auta.

Gad�eciarze doceni� kierownic� z przyciskiem pozwalaj�cym sterowa� wieloma urz�dzeniami Nie zapomniano o sprawnie dzia�aj�cym bluetooth, kt�ry po skonfigurowaniu z kom�rkowym, zaraz po zaj�ciu w �rodku oznajmia swoj� W standardzie testowanej odmiany te� szyberdach, dobrze graj�cy audio wyposa�ony w 9 g�o�nik�w, DVD, CD na sze�� p�yt, Aby nie odmrozi� sobie zadk�w w dni, zar�wno fotele, jak i kanapa posiadaj� podgrzewanie. Czy brakuje? Tylko jednej Nie wiedzie� czemu, nawet za LC V8 nie mo�na wyposa�y� w ksenonowe Chyba �e to celowy zabieg, bo marketingowe wykaza�y np. �e wi�kszo�� katuje swoje Landy w terenie, a w�wczas ksenony zbyt ryzykownym i podatnym na uszkodzenia dodatkiem. To tylko teoria.

Podejrzewam tak�e, �e gdyby Noe myli� z Neo — ten, to inna bajka) �y� w dzisiejszych i szykowa� si� na jakikolwiek kataklizm, barki z pewno�ci� wpakowa�by swoj� rodzin� i mena�eri� do Cruisera V8. Ten model to propozycja na lub trzecie auto w rodzinie zamo�nej), kt�r� sta� na wyjazdy autem, kt�re tak dobrze sprawdzi si� na autostradzie, jak w sytuacjach. Je�li jednak LC V8 z kierowc� i powietrzem w kabinie, to �e wy�o�y� on dodatkowe 4,5 tys. z� na ci�arow� i cieszy si� z 22-procentowego podatkowego.

Specjalne podzi�kowania za plener�w do zdj�� dla w�a�cicieli Grodzisko w Lubinie k. Mi�dzyzdroj�w:

Skomentuj test w temacie pt. Land Cruiser V8 Prestige na autoGALERIA.pl.

Toyota Land Cruiser V

Interesting Articles

Here you can write a commentary on the recording "Toyota Land Cruiser V8 Prestige — TEST autoGALERIA.pl".

Sign in, to write a review.

Twitter-news
Our partners
Follow us
Contact us
Our contacts

dima911@gmail.com

Born in the USSR

423360519

About this site

For all questions about advertising, please contact listed on the site.


Toyota cars catalog with specifications, pictures, ratings, reviews and discusssions about cars Toyota.