Lexus LS 600h Prestige — TEST autoGALERIA.pl

29 Янв 2015 | Author: | No comments yet »
Lexus LS 600h

Nie z tej ziemi

2008-02-03 | Rafa�

Potrafi sam hamowa�, przyspiesza� i Mo�e porusza� si� bezszelestnie i nie nawet kropli paliwa. W krytycznych uk�ad kierowniczy sam kierunek jazdy. Czy Lexus LS to jeszcze samoch�d czy mo�e na 4 ko�ach?

Je�li nie rozumiesz jak wyda� na samoch�d ponad p� z�otych — nie czytaj testu. Je�li zaczynasz �e za ok. 500 tysi�cy z�otych mo�esz si� posiadaczem 50 -metrowego mieszkania na Kabatach albo 140 metrowego na przedmie�ciach Krakowa — to nie tekst dla Ciebie. Je�li go przeczyta� w 3 minuty — To lektura na relaksuj�cy, zimowy

Jednak je�li samoch�d dla Ciebie co� wi�cej ni� cztery plus troch� stali, a technologie zaszczepione pod mask� szybsze bicie serca i emocji — poznaj kt�ry wyznacza nowe w �wiecie motoryzacji. Lexus bowiem pojazd, kt�ry z definicji mo�na okre�li� tym LS 600h wy�amuje si� z kanon�w wynalazkowi zwanemu potocznie To co� wi�cej ni� przedmiot do przemieszczania To filozofia �ycia i technologia z NASA jednocze�nie. I wcale nie �e jego wn�trze rozpieszcza godnym elitarnego klubu dla z Londynu, a pod mask� drzemie moc sile ma�ej elektrowni Japo�ski producent klasy to potentat �wiatowy w produkcji z nap�dem spalinowo-elektrycznym, tzw. Jego flagowy produkt, limuzyna LS 600h to pierwszy na pojazd tego segmentu. po��czy� kilka — si� wykluczaj�cych wzajemnie —

Po pierwsze — Lexus LS dysponuj�c moc� 445 KM uzyskiwan� z �r�de� nap�du obiecuje spalanie na poziomie 9,3 l/100 km. masie bliskiej 2,5 tony to jak herezja. Po drugie — jazd� (g��wnie w mie�cie), kt�rej do atmosfery nie emituje zanieczyszcze�. Po trzecie wreszcie b�d�c limuzyn� dla wymagaj�cego oferuje przestrze� i luksus w postaci, zapewniaj�c jednocze�nie prawdziwie sportowego auta. Wami Lexus LS 600h w odmianie Prestige, czyli dla biznesmena przez du�e B, cz�ciej jest wo�ony, ni� sam za kierownic�.

Ponad pi�� gracji

W tej klasie samochod�w nie ma na eksperymenty stylistyczne. Limuzyna ma by� czyli sedanem o ustalonych Nie inaczej jest z LS-em. to na tle najwi�kszych rywali, czyli tr�jcy Lexus prezentuje si� atrakcyjnie. Kto nie mo�e przekona� si� do stylistyki Mercedesa S-klasy, dra�ni przekombinowana i przyci�ka BMW 7 czy zbyt powa�ne rysy A8, ten ma szanse odnale�� w LS-ie czego dawno brakowa�o limuzynom — lekko�� po��czon� z dynamizmem detali. nadwozia s� jednocze�nie �agodne i a zarazem pe�ne wyrazisto�ci i pi�kna. Japo�scy styli�ci �e nawet w segmencie najbardziej aut prosta forma i ponadczasowa mog� by� inspiruj�ce oraz

Element, po kt�rym �atwo mark� auta to szeroka, o�ebrowana atrapa. Po�rodku litera L, kt�r� w wersji z hybrydowym otacza niebieskie Model LS600h, jako seryjny samoch�d na �wiecie, wyposa�ony w przednie �wiat�a wykonane w technologii LED. one doskona�e o�wietlenie drogi i si� du�o wy�sz� trwa�o�ci� w z konwencjonalnym rozwi�zaniem. Istotne r�wnie� to, �e emituj� one �wiat�o zbli�one do �wiat�a dziennego. reflektory umieszczono wy�ej ni� przez co LS 600h prezentuje si� i nobliwie.

Oryginalno�ci sylwetce hybrydowego Lexusa nadaj� charakterystyczne linie biegn�ce ca�� d�ugo�� samochodu. zawieraj�ca kraw�d� pokrywy p�ynnie przechodzi w lini� a stopie� przy podszybiu wypuk�o�� przednich i tylnych Wra�enie jednolito�ci bocznych jest zas�ug� ocynkowanych listew ozdobnych przednich i drzwi oraz ukrycie �rodkowych pod kraw�dziami tych Dzi�ki temu z profilu LS si� nieco z nadwoziem typu Na dolnej listwie ozdobnej napis Hybrid, kt�ry o rodzaju nap�du zastosowanego w Roz�o�ysty tylny s�upek delikatnie opadaj�c� kraw�d� z pokryw� baga�nika. Rozstaw osi niemal 3 m, a ca�o�� bry�y granice 5 m. Ten kolos nie wygl�da wcale oci�ale. Z tych te� 19-calowe ko�a wydaj� si� by� dope�nieniem. Dwie chromowane wydechu s� s�usznych rozmiar�w i �e pod mask� kryje si� stado dzikich ogier�w mechanicznych.

Everest jako�ci

Aby wej�� do Premium Lexsus ju� wcze�niej �e jako�� wn�trza w jego stoi na wy�mienitym poziomie. I �e zar�wno modele IS i GS s� blisko w tej dziedzinie sztuki u�ytkowej, przyzna�, �e niemiecka konkurencja nieznacznie — ale jednak lepsza. A w�a�ciwie by�a, bo LS absolutnie nie odstaje tu pod wzgl�dem a cz�sto jest wr�cz po mistrzowsku. Szukacie twardszego No to powodzenia, bo opr�cz miejsc, by� on zwyczajnie musi (w��czniki w centralnej, przyciski sterowania szybami itd. kratki wentylacyjnych, czy obudowy g�o�nik�w audio) tworzywa pt. plastik nie ma. ale to ka�dy skrawek kokpitu mi�kka, dwukolorowa i misternie sk�ra i drewno. Ka�dy to chrom, b�d� inny metal. LS w odmianie Prestige wr�cz jako�ci�. Spasowanie fragment�w kokpitu to absolutny top. Szczeliny pomi�dzy elementami zosta�y zmniejszone o 50% w z poprzednimi modelem LS-a. W miejscach ich szeroko�� uda�o si� do nieosi�galnej dot�d warto�ci 0,5 mm. nie ma szansy na us�yszenie niepo��danego


Je�li chodzi o wyko�czenie wstawek klient ma do wyboru odmiany tego cennego Ash Burr (jesion), Walnut i Birdseye Maple (klon). panele pochodz� z ekologicznych w Kanadzie. Przed monta�em s� w aluminiowych formach, co zwi�ksza ich i odporno�� na zadrapania. Na koniec si� je kilkoma warstwami lakieru, nadaje im wysoki po�ysk. I jak to ma miejsce w mniejszych modelach — owo lakierownie psuje ca�y efekt. Drewno zbyt sztucznie, co w tej klasie aut nie mie� miejsca. To jedyna do kt�rej mo�emy si� przyczepi�. jest tylko lepiej.

Aby doskona�e dopasowanie sk�rzanych do zaokr�gle� i �uk�w deski in�ynierowie Lexusa opracowali tr�jwymiarowe wzorniki, wed�ug wycinane s� poszczeg�lne elementy Udoskonalono r�wnie� technologi� Zastosowany zosta� �cieg kt�ry ��czy wywini�te do kraw�dzie poszczeg�lnych element�w. to marszczeniu si� materia�u nawet w po��czenia w naro�nikach czterech kawa�k�w. Taki spos�b nie m�g� by� realizowany maszynowo. kolejny etap jest przez do�wiadczonych szwaczy, prac� wspomaga laserowy naprowadzaj�cy, dzi�ki czemu by�o uzyska� odpowiedni� szw�w. Jednym s�owem

Dba�o�� o najmniejsze nawet w Lexusie osi�gn�a w pewnym poziom ma�ej paranoi. Na kilka s��w z folderu kt�re niech b�d� w odniesieniu do jako�ci i dba�o�ci o Nowa, podgrzewana czteroramienna wyko�czona jest specjalnie bardzo g�adk� sk�r�. rodzaj szwu wewn�trz z baseballowego na krzy�ykowy, kt�ry trzyma kraw�dzie i lepiej pod palcami. W miejscu na kciuk r�wnie� przebieg szwu aby wyeliminowa� mo�liwo�� podra�nienia i anatomiczny wykr�j palca. kierownica serii LS zapewnia dotyk i dobry chwyt w poranki.

Elektryczny King

Wn�trze Lexusa rozpieszcza nie smakiem i elegancj�. W tak wielkim nie mog�o zabrakn�� odpowiedniej Kabina jest podzielona na niezale�ne strefy, kt�re masywny tunel �rodkowy, pod�okietniki i niezwyk�ych rozmiar�w Mimo, �e LS 600h najlepsze do podr�owania oferuje dla Pana kt�ry zasiada w tylnej auta, warto chwil� si� przy miejscu dla kierowcy. Do dyspozycji jest genialnie fotel, kt�ry posiada elektryczn� regulacj� w ka�dym kierunku. Zajmowanie miejsca elektrycznie sterowana i chowaj�ca si� kierownicza. Zag��wki automatycznie wysoko�� do wzrostu podr�uj�cych. W tej aut nie dziwi� ju� standardowe podgrzewanie i wszystkich foteli. Inaczej po nie wypada. Cho� przyzna� �e niemiecka konkurencja dorzuca opcje masa�u, kt�rej w jad�cy z przodu nie otrzymaj� za dop�at�. W d�ugiej trasie regulowan� automatycznie d�ugo�� Posiada ona tak du�y zakres �e podparcie dla ud kieruj�cego si�ga do w kolanach. Podr� rz�du 600 km w fotelu to pieszczota dla kr�gos�upa i cia�a.

Kwintesencj� luksusu jednak z ty�u auta. Tam podr�uje si� najwygodniej, gdzie prawdziwe kr�lestwo przestrzeni i Szkoda czasu na komentowanie miejsca dla Pana Prezesa. jej a� nadto. Wyprostowanie n�g nie stanowi problemu. Gdyby jednak by�o zbyt ciasno, jednym przyciskiem przesun�� pasa�era przedniego fotela i dodatkowe centymetry na nogi. Nie by siedz�cy tam ochroniarz wycedzi� s�owo sprzeciwu w stosunku do chlebodawcy. Dwa niezale�ne tylne posiadaj� tak�e elektryczn� ogrzewanie i wentylacj�. Wszystkimi steruje si� z rozk�adanego pomi�dzy pod�okietnika, kt�ry stanowi centrum zarz�dzania multimedialnego.

ze schowka w desce rozdzielczej, uchwytu na okulary, lusterek uchwyt�w nad drzwiami oraz dostarcza niezapomnianych wra�e�, co zadziwiaj�ce — wszystkie te otwieraj� si� z jednakow� pr�dko�ci� i Do otwierania i zamykania schowk�w w oraz skrytki w desce wykorzystano p�automatyczny system, dzia�a bezszelestnie. Wida�, �e sp�dzili setki godzin nad poziomu ha�asu wszystkich sterowanych elektrycznie i nap�dzanych takich jak: szyby, rolety przeciws�oneczne, okno fotele, wycieraczki. Ruchome zaprojektowano w taki spos�b, aby ich by�o p�ynne, ciche, i niezawodne.

Dodatkowo wszystkie elementy zestrojone i wyregulowane tak, aby pracy ka�dego z nich by� pod wzgl�dem poziomu g�o�no�ci i wytwarzanego d�wi�ku. Zreszt� elektrycznych i automatycznych udogodnie� na auta pora�a. Nawet kotwiczenia pas�w bezpiecze�stwa si� elektrycznie. Tak�e wszystkie wyposa�ono w system automatycznego eliminuj�cy potrzeb� klasycznego System wykrywa przymkni�te i uruchamia wbudowany silnik kt�ry domyka je ca�kowicie i Wot tiechnika.

�y�ka dziegciu baga�nika. W LS 600h jest on po za ma�y, bo jak�e inaczej 330 litr�w pojemno�ci? Tyle kufry aut sytuowanych o dwie, a trzy klasy ni�ej. ma na to jednak usprawiedliwienie. Tak skromna to wina nap�du hybrydowego, a baterii akumulator�w, kt�re gdzie� znale�� sobie Na pocieszenie dostaniemy mi�y i gad�et w postaci elektrycznego i zamykania baga�nika.

Priorytet ergonomia

Przy takim funkcji i urz�dze� w jakie testowego Lexusa pojawia si� o �atwo�� obs�ugi. Niepotrzebnie, wszystko zosta�o zaprojektowane z trosk� o zapewnienie funkcjonalno�ci i Zegary g��wne typu s� bardzo czytelne, a intensywno�� ich dostosowuje si� do zmieniaj�cych si� warunk�w panuj�cych na zewn�trz. Pomi�dzy a pr�dko�ciomierzem znajduje si� wy�wietlacz o bardzo rozbudowanych funkcjach. nie tylko poziom spalania, ale graficzn� ilustracj� rodzaju paliwem, poziomu na�adowania czy aktywnego tempomatu.

O w�a�ciw� w �rodku auta dba 4-strefowa Elektroniczny system sterowania na wybranie nie tylko ��danej dla ka�dej ze stref, ale r�wnie� powietrza i otwor�w wylotowych, b�dzie ono dostarczane. Aby w�a�ciwie je w kabinie LS 600h umieszczono 20 wylot�w nawiewu. Opr�cz znajduj�cych si� w �rodkowych s�upkach na suficie tylnej cz�ci umieszczone zosta�y specjalne Gwarantuj� one utrzymanie zaprogramowanej w okolicy szyi i g��w na tylnych fotelach. Czterostrefowy klimatyzacji dodatkowo wyposa�ony w czujnik zanieczyszcze�, kt�ry poziom zawarto�ci tlenk�w tlenku w�gla i w�glowodor�w w na zewn�trz samochodu. Po wykryciu dopuszczalnego poziomu kt�regokolwiek z uk�ad automatycznie prze��cza si� w recyrkulacji powietrza.

W centralnym rol� g��wn� gra o�miocalowy ekran dotykowy z kart� VGA i systemem rozpoznawania komend kt�re steruj� zestawem klimatyzacj�, nawigacj� i telefonem (Bluetooth). Poniewa� �w system tylko j�zyk angielski za darmo po�wiczy� poprawn� Przy ch�ci w��czenia trzeba pami�ta�, by powiedzie� a w��czy si� ono samodzielnie. Wy�wietlacz tak�e system wspomagania i stanowi ekran do odtwarzania DVD. Niestety mapa polskiej siatki dr�g wiele do �yczenia. Nie widzi g��wnych arterii i na dobr� bez zarzutu sprawdza si� w du�ych typu Warszawa — tam rzeczywi�cie dok�adna.

Wspomniany ekran pe�ni tak�e systemu wspomagania parkowania, z mniejszych modeli Lexusa. W LS producent poszed� nieco i opr�cz kamery umieszczonej z pojazdu, kt�ra przekazuje na monitor i rysuje pomocnicze u�atwiaj�ce parkowanie, mo�na w pe�ni automatycznego trybu. Jak to Je�li kierowca chce r�wnolegle, w�wczas powinien przejecha� wzd�u� wolnego i zatrzyma� samoch�d po jego tak, jak zwykle post�puje takich manewr�w. Dzi�ki czujniki mog� oceni� przestrze�. Po w��czeniu wstecznego i wybraniu funkcji parkowania inteligentny system wyznacza pozycj� auta na podstawie z czujnik�w ultrad�wi�kowych. Uk�ad tor jazdy, dobiera odpowiedni k�t k� i wy�wietla zaproponowan� pozycj� na ekranie. Kierowca musi na monitorze wybrane przez miejsce postoju i w�wczas si� ca�a procedura.

Zwalniamy hamulca, a samoch�d zaczyna si� sam z niewielk� pr�dko�ci�. System uk�adem kierowniczym i monitoruj�c dzi�ki sygna�om z uk�adu i przeniesienia nap�du, prowadzi LS na wybrane miejsce parkingowe. dzia�a analogicznie w przypadku prostopad�ego. To dziwne uczucie, kierownica sama si� skr�ca, a wtacza si� samoistnie w wolne pomi�dzy innymi samochodami. jednak pami�ta�, �e kierowca nie ca�kowicie pozbawiony udzia�u w tej Do jego zada� nale�y pr�dko�ci wykonywania manewru naci�ni�cia peda�u hamulca w momencie. W ka�dej chwili wy��czy� tryb automatyczny peda� przyspieszenia lub delikatnie ko�em kierownicy.

Kino hi-end

Nigdy wcze�niej nie tematowi audio tyle Jednak nigdy wcze�niej nie by� to tak system. Z tych tez powod�w precedens. Na pok�adzie Lexusa w wersji Prestige spotka�em techniki car-audio: zestaw Levinson Reference Surround . Dla uzyskania optymalnego efektu japo�scy in�ynierowie poddali go 2000 godzin test�w i pr�b drogowych, co pozwoli�o dopasowa� charakterystyk� zestawu do auta. System wprowadza w �wiat kina domowego z w systemie 5.1 zoptymalizowanym do odtwarzania oraz film�w DVD.

Za moc odpowiada 15-kana�owy, 450-watowy z procesorem d�wi�ku DSP, charakteryzuje si� pasmem przenoszenia Kluczem do uzyskania niezwyk�ego jest 19 g�o�nik�w. Ka�dy z zosta� specjalnie zaprojektowany dla konkretnej charakterystyki akustycznej. zawiera siedem g�o�nik�w o �rednicy 2,5 cm, siedem �redniotonowych o 10 cm, dwa eliptyczne niskotonowe 15×23 cm, dwa o �rednicy 16.5 cm oraz g�o�nik niskotonowy (subwoofer) o 25 cm.

W g�o�nikach Mark Levinson dla tak zdumiewaj�cych wynik�w wykorzystano nowoczesnych materia��w i rozwi�za� Do ich budowy zastosowano magnesy a czasze wykonano z kompozytu na polipropylenu. Korzy�ci takiego to wysoka rozdzielczo�� d�wi�ku, dynamika, bogactwo harmoniczne og�lna muzykalno�� systemu.

ze sob� ko�c�wki mocy po 100 wat�w ka�demu z g�o�nik�w w przednich drzwiach oraz subwooferowi. Powoduje to istotne zniekszta�ce� i przebarwiania d�wi�ku, tym samym dynamik� podczas silnych impuls�w d�wi�kowych w ton�w niskich, obecnych we wsp�czesnej muzyce, jak i w kinowych d�wi�kowych.

Przesy�anie cyfrowego pomi�dzy p�yt� CD a wzmacniaczem nie obni�enia jako�ci d�wi�ku na szum�w, interferencji magnetycznej i sygna��w, jak to ma miejsce w typowych Pozwala na odtworzenie muzyki tak, jak zosta�a zapisana na Sygna� ze �r�d�a do wzmacniacza jest �wiat�owodem.

Zestaw Levinson Reference Surround nast�puj�ce typy no�nik�w: CD, DTS 5.1, DVD video i DVD audio. odtwarzanie plik�w, zapisanych na p�ytach CD, jak i DVD, w formacie MP3 i WMA nie problemu. Zestaw jest z nast�puj�cymi formatami zapisu stereofonicznym (analogowym lub PCM), typu Surround Sound, Digital 5.1, oraz DTS 5.1 p�yt CD, DVD video oraz DVD w formacie DTS 5.1).

Najwi�cej ten genialny uk�ad daje tylnej kanapy. Maj� oni do sterowany elektrycznie i zamontowany pod chowany dziewi�ciocalowy kolorowy Obraz na tylnym ekranie jest ca�y czas, w do ekranu EMV znajduj�cego si� z przodu, pozostaje wygaszony, kiedy jest w ruchu. To wym�g by nie rozprasza� kierowcy. Oba charakteryzuj� si� VGA (800×600) oraz reprodukcj� kolor�w. Ponadto ca�ym mo�na sterowa� za pomoc� schowanego w pod�okietniku.

Niestety ten zestaw posiada jedn�, wad�. Nawet najn�dzniejsza zapisana oczywi�cie we w�a�ciwej brzmi jak symfonia o cechach sztuki. Mo�na wi�c wypaczy� sobie dobry albo utwierdzi� si� w przekonaniu, �e w kropeczki zespo�u Bayer to naprawd� kawa� dobrej

Si�a dw�ch serc

nap�du hybrydowego jest Silnik spalinowy zasilany paliwem trzeba wspom�c elektryczn�, co zaowocuje spadkiem paliwa. Oczywi�cie jest ekologia, obni�anie zawarto�ci w�gla w spalinach, dziura etc. ale na temat ochrony planety nie b�d� tu s�czy� Skoro to takie proste, od lat auta tego typu tylko Toyota, a w mniejszym Honda? Wszyscy inni deklaruj�, �e ju�, �e zaraz, ale na ani widu ani s�ychu. Lexus wi�c kolejne rekordy pionier motoryzacji i tym razem pierwszy na �wiecie samoch�d z hybrydowym i jednocze�nie z silnikiem V8.

ma�y problem z podawaniem mocy obu nap�d�w. Gdyby sumowa� j� arytmetycznie mieliby�my wynik — 618 KM. Jednak sam operuje warto�ci� 445 KM i zapewne wie co Podobnie ma si� rzecz z momentem St�d parametry obu jednostek podawane s� oddzielnie. Ale i tak robi� Silnik benzynowy o o�miu i pojemno�ci 5 litr�w generuje moc 394 KM i moment obrotowy o warto�ci 520 Nm, dost�pny jest ju� przy 4 obr/min. Moc silnika elektrycznego to 224 KM, a obrotowy wynosi 300 Nm. Podstawow� zalet� jest zdolno�� maksymalnego momentu w spos�b natychmiastowy poczynaj�c od zerowej obrotowej. To zapewnia Lexusowi dynamik� i przyspieszenia osi�gane w prawie bezg�o�ny, bez typowych towarzysz�cych silnemu nabieraniu

Lexus zd��y� nas ju� przyzwyczai�, �e wyj�tkowo ciche i wyg�uszone LS 600h to jednak kolejny do przodu i przez wielu jest za najcichszy samoch�d Du�a w tym zas�uga elektrycznego kt�ry wspomaga dzia�anie jednostki spalinowej. Jest to wod� silnik elektryczny ze magnesami, charakteryzuj�cy si� wysok� i niewielkimi rozmiarami.

Nap�d mo�e pracowa� w kilku trybach. Rozruch i ruszanie z w zakresie ma�ych pr�dko�ci, si� wy��cznie za pomoc� silnika Trzeba si� jednak tego i z wyczuciem naciska� na peda� W praktyce taka technika si� podczas jazdy w zat�oczonym Zdarzy�o mi si� przeje�d�a� nawet 7 km bez si� silnika spalinowego, czyli za darmo. Pe�ne akumulatory na jazd� wy��cznie na pr�d 3 minuty.

W czasie normalnej jazdy, pojazdu przejmuje silnik Ale jego moc nie s�u�y tylko do k� — poprzez uk�ad mocy cz�� energii kierowana na pr�dnic�, kt�ra z �aduje akumulator trakcyjny. W warunkach przep�yw mocy na bie��co regulowany i rozdzielany silnikiem spalinowym a elektrycznym w zapewnienia maksymalnej wydajno�ci. W kiedy mocniej wciskamy gaz spalinowy i elektryczny dzia�aj� a tandem ten jest wspomagany akumulator trakcyjny dostarczaj�c mocy do zwi�kszenia przyspieszenia. To daje si� odczu�, a wra�enie por�wna� do za��czania si� pot�nej

Kiedy kierowca zdejmie z peda�u przyspieszenia uwolniony benzynowy przestaje pracowa�, silnik elektryczny zaczyna jako druga pr�dnica i energi� podczas hamowania. wci�ni�tym pedale hamulca, sterownik dokonuje automatycznej obu proces�w — hamowania i energii. Poniewa� LS 600h nap�d na cztery ko�a, hamowania jest odzyskiwana dla nap�dzanego ko�a z osobna. post�j na �wiat�ach to automatyczne si� silnika elektrycznego w miejsce jednostki. B�yskawiczny start ze nie stanowi �adnego problemu. spalinowy za��cza si� tak szybko i �e ludzkie zmys�y nie s� w stanie zarejestrowa�. Ca�y proces energii i jej odzyskiwania mo�na na ekranie dotykowym i w ten spos�b si� techniki i ekonomicznego stylu Poza tym hybryda jest jak nowa zabawka dla dziecka. po uszy, a� ci�ko oderwa� si� od tym wynalazkiem.

W kwestii spalania nie do ko�ca tak cudownie jak podaje Osi�gni�cie �redniego spalania na 9,3 litra jest osi�galne w teorii. W przypadku tego wysz�o paradoksalnie, �e spalanie w okaza�o si� by� ni�sze ni� w trasie, bo zaledwie 12,2 l/100 km. To wynik, wzi�wszy pod uwag�, �e auta to niemal 2,5 tony. konkurencji wyposa�one w por�wnywalne silniki V8 zu�ywaj� co najmniej o 6 wi�cej benzyny na ka�de sto kilometr�w. Wy�sze spalanie w by�o jednak wynikiem prawie po�owy dystansu z do�� znacznymi pr�dko�ciami. silnik elektryczny nie jest w znacz�co wp�ywa� na ekonomik�

Bezstopniowy geniusz

Fantastycznie si� automatyczna i bezstopniowa skrzynia Co wa�ne, nap�d hybrydowy p�ynne i liniowe przyspieszenia bez charakterystycznych dla zmiany bieg�w w automatach. Po przestawieniu d�wigni w S mo�liwy jest sekwencyjny prze�o�e�, kt�rych jest a� W�wczas redukcja bieg�w jest z bardziej dynamiczn� przepustnicy oraz efektem silnikiem, co zapewnia kierowcy wra�enia podczas prowadzenia Mimo, �e dzia�a to wszystko w limuzynie takiej jak LS 600h po nie chc� si� bawi� lewarkiem, bezstopniowy automat sprawdza si�

Umieszczony w �rodkowej konsoli umo�liwia r�wnie� wyb�r jazdy. Przy ustawieniu przek�adnia nap�dowa zapewnia r�wnowag� mi�dzy moc� i bezpiecznych oraz stabilnych trakcyjnych. Ustawienie Power do szybkiego i dynamicznego wyprzedzania i natomiast wyb�r opcji zapewnia skuteczno�� i panowanie nad w trudnych warunkach drogowych i �liska nawierzchnia).

Mega moment obrotowy sprawia, �e gazu do dechy nawet 170 km/h (testowane na autostradzie A2) katapultowanie si� auta do przodu. To jak pot�na moc drzemie w tych silnikach. W ka�dych warunkach i pracy nap�du oraz w zakresie pr�dko�ci, nap�d nowego LS 600h oferuje wy�szy komfort jazdy nadzwyczajne wra�enia, kt�rych nie �aden inny nap�d.

Na �apy

Oba silniki generuj� tak moment obrotowy, �e konieczno�ci� si� zastosowanie nap�du na obie Wykorzystano tu tr�jstopniowy centralny r�nicowy Torsen (typu C) o tarciu wewn�trznym, kt�ry moment obrotowy pomi�dzy a tyln� o�. System sterowania na dynamiczn� zmian� proporcji momentu obrotowego od 50:50 do Takie rozwi�zanie zwi�ksza oraz stabilno�� w czasie zakr�t�w, a tak�e znacznie w�a�ciwo�ci trakcyjne. Jak na ci�ka Lexus w ka�dej sytuacji si� pewnie i w pe�ni przewidywalnie, ostra jazda w ciasnych nie jest jego �ywio�em.

wn�trza nie ust�puje nawet o uk�ad resorowania nadwozia. systemu jest pneumatyczne z aktywnymi dr��kami stabilizatora. Za optymalnego prowadzenia odpowiada z system zmiennej charakterystyki — AVS . Kierowca ma do dyspozycji opcje: Normal podczas po r�wnej nawierzchni, Comfort dla najwy�szego komfortu podr�owania po nawierzchni oraz Sport . gdy jest stabilno�� i zachowanie kontroli nad pojazdem podczas jazdy po kr�tej drodze. wyb�r trybu Sport prze�o�enie przek�adni kierowniczej o za� uk�ad EPS natychmiast zwi�ksza obrotowy o 4%. Te zmiany wp�ywaj� na zmniejszenie przechy��w poprzecznych i zwi�kszaj� stateczno�� oraz pojazdu.

Na podstawie odebranych informacji z czujnik�w, uk�ad AVS w ka�dym pracy automatycznie dobiera zawieszenia dla ka�dego ko�a Modu� steruj�cy interpretuje otrzymane z czujnika pr�dko�ci silnika, czujnika pr�dko�ci czujnika k�ta obrotu kierownicy, w��cznika �wiate� przednich i tylnych czujnik�w nadwozia oraz z trzech przyspieszenia pionowego. Na podstawie informacji stale reguluje t�umienia i wybiera jeden z dost�pnych stopni.

Istnieje regulacji wysoko�ci prze�witu, co si� podczas jazdy po nier�wnym, pod�o�u. Podczas szybkiej nadwozie automatycznie si� obni�a, a to wsp�czynnik oporu powietrza stabilno�� prowadzenia.

Aby wyhamowa� tak mas� konieczny jest uk�ad hamulcowy. W Lexusie wi�c wentylowane promieniowo hamulcowe o wysokiej zdolno�ci ciep�a. �rednica tarcz przednich wynosi 357 mm, natomiast 335 mm. Do tego ok�adziny cierne o wsp�czynniku tarcia, kt�re efektywno�� hamowania przy pr�dko�ciach. Niestety uk�ad pokazuje pewn� s�abo��. Po je�dzie, kiedy wysi�dziemy z niemal zawsze czu� klock�w hamulcowych. Bardzo urz�dzeniem w codziennej eksploatacji funkcja automatycznego podtrzymywania hamulc�w. Aktywuje si� j� przyciskiem zlokalizowanym na kierownicy. Po zatrzymaniu si� na nie trzeba wciska� peda�u gdy� hamulce dzia�aj� Lekkie wci�ni�cie peda�u i automatyczny hamulec zwalnia si� w tryb czuwania do kolejnej przy nast�pnym postoju. i bardzo praktyczne rozwi�zanie.

W za idea�em

By� moment, kiedy samochod�w �cigali si�, kto wi�cej poduszek powietrznych w aucie. To mia�o �wiadczy� o bezpiecze�stwa. Od jakiego� czasu najbardziej bezpiecznych rozwi�za� w innym kierunku. Oczywi�cie wci�� stanowi� istotny ca�o�ci, ale do g�osu dochodzi czyli rozbudowa takich kt�re podnosz� poziom nim jeszcze dojdzie do dramatycznego na drodze.

Odpuszcz� sobie typowych system�w maj�cych na bezpieczn� jazd� jak ESP, rodzaju kontrole trakcji W Lexusie LS g��wne zadanie i unikania kolizji pe�ni wczesnego reagowania w razie zderzenia Advanced PCS (Advanced Safety System) W sk�ad skomplikowanego systemu wchodz� oryginalne rozwi�zania opracowane Lexusa. Takie kompleksowe zapewnia optymalne reakcje na manewry kierowcy usi�uj�cego zderzenia, a kiedy nie uda si� ju� zapobiec — redukuje do minimum jej

Zaawansowany uk�ad wykrywania na drodze (Advanced Obstacle System) potrafi rozpozna� znajduj�ce si� przed samochodem od pory dnia czy warunk�w Co wa�ne system jest w stanie rozpozna� pieszego. g��wnymi elementami s�: czujnik umieszczony za przedni� atrap� pracuj�ca w zakresie podczerwieni kamera wizyjna sk�adaj�c� si� z obiektyw�w umieszczonych w odleg�o�ci 350 mm od w g�rnej cz�ci szyby Gdy system rozpozna obiekt pojazdem, uk�ad PCS okre�li kolizji na podstawie po�o�enia, i wyznaczonego toru jazdy. uk�ad wykryje wysokie zderzenia, w�wczas w��czy sygna� d�wi�kowy i wy�wietli na wy�wietlaczu czerwony napis BRAKE nakazuj�cy rozpocz�cie

Mia�em okazj� osobi�cie spos�b jego dzia�ania. jecha�em Mostem Siekierkowskim w a przede mn� ok. 200 m z przodu jecha� nagle us�ysza�em jaki� a potem poczu�em przyhamowywanie. natychmiast nacisn��em na hamulec. si�, �e auto, jad�ce dwa przed Lexusem, uderzy�o w i zablokowa�o jeden pas ruchu. hamuj�cy bezpo�rednio przede mn� ostre hamowanie. Poniewa� jeszcze daleko nie zd��y�em na to hamowanie, ale system zinterpretowa� to nag�e zdarzenie i ostrzeg� Nie by�o zagro�enia, bo by�em w skupiony i skoncentrowany na je�dzie. gdybym by� np. zaj�ty ustawianiem czy rozmow� z pewno�ci� musia�bym hamowa�. To naprawd� dzia�a i okaza� si� niezwykle pomocne w sytuacjach.

Z kolei system czu�o�� uk�adu kierowniczego w ryzyka zderzenia (Emergency Assist) . przyspiesza reakcj� na ruchy kierownic�, co poprawia na omini�cie przeszkody. Gdy system sytuacj� nieuchronnie prowadz�ca do czo�owej, nast�puje samoczynna prze�o�enia przek�adni kierowniczej by jej czu�o��. Warto w tym miejscu o uk�adach zwi�kszaj�cych bezpiecze�stwo zintegrowanym uk�adzie stabilizacji pojazdu VDIM oraz regulacji prze�o�enia przek�adni VGRS . W praktyce obaj dzia�aj� w ten spos�b, �e kiedy po nawierzchni o r�nej przyczepno�ci po i prawej stronie pojazdu i np. awaryjne hamowanie w normalnych znios�oby nas w t� stron�, gdzie maj� lepsz� trakcj�. W nam to nie grozi, bo automatycznie za�o�ona kontra aby ustabilizowa� obrany tor a wszystko przy minimalnym ze strony kierowcy.

Intryguj�co prezentuje si� uk�ad pozycj� kierowcy (Driver System) . To taki mini Big w formie plastikowej wypustki na kierowniczej, kt�rej czerwone kamery wizyjnej wycelowane s� w kierowcy. Kamera �ledzi cz�ci twarzy — nos i usta. Obserwuje ruchy kierowcy nawet wtedy, rozgl�da si� on na boki. Je�li w wykrycia przeszkody g�owa jest o wi�cej ni� 15 stopni od osi uk�ad automatycznie w��czy ostrzegawczy uk�adu PCS oraz uruchomi hamulce, aby ostrzec auto. Co ciekawe, dzia�a wtedy, kiedy ma on za�o�one przeciws�oneczne. Warunkiem jest, aby twarz kierowcy znajdowa�a si� w widzenia kamery. A zatem za k�kiem Lexusa mo�e p�azem. Dla erotoman�w lustruj�cych odziane panie spaceruj�ce po to tak�e super wynalazek.

LS posiada tak�e pierwszy na system ochrony przed uderzenia w ty� pojazdu (Rear Safety System) . Dzia�a on bez na to, czy samoch�d jest w spoczynku czy w Za po�rednictwem zamontowanego w tylnym czujnika radarowego nieustannie jest obszar z ty�u Gdy zderzenie jest nieuniknione, si� automatycznie zag��wki przednich aby zmniejszy� ryzyko obra�e� szyjnych. Uk�ad ochrony skutkami uderzenia w ty� pojazdu odleg�o�� pomi�dzy g�ow� a zag��wkiem i na tej podstawie automatycznie jego ruch tak, aby nie do uderzenia w g�ow� pasa�era.

najcz�ciej przysz�o mi korzysta� z aktywnego tempomatu (ACC) . znany jest z innych ale w Lexusie LS osi�gn�� on wy�szy praktyczno�ci. Dzia�a bowiem w pr�dko�ci od 0-170 km/h. si� r�wnie dobrze w korkach, jak i na Jego dzia�anie polega na sta�ej pr�dko�ci za poruszaj�cym si� Istniej� trzy zaprogramowane utrzymywania odleg�o�ci za samochodem. W od potrzeb mo�na wybra� ma�y, �redni, b�d� odst�p. W mie�cie sprawdza si� ten Lexus ca�kowicie sam hamuje do i przyspiesza od zera. Robi to p�ynnie i z wyczuciem jakby to sam kierowca. Bardzo szybko si� zaufania do tego sprytnego a monotonna jazda w g�stym ulicznym staje si� mniej Ma�a ciekawostka — gdy jest aktywna na wy�wietlaczu zegarami pojawia si� grafika widocznego od ty�u. Co ca�kowicie rozklei�o, podczas hamowania w tej autka zapalaj� si� malutkie stop. K�aniam si� tu nisko za perfekcyjne podej�cie do tematu.

bogaci

Mo�na zada� teraz kilka pyta�. Czy sens kupowa� Lexusa LS kt�ry spala o 5-6 lit�w od konkurencji mniej, ale kosztuje ponad p� miliona z�otych? przyjemno�� mo�e wynika� z auta, kt�re jest jak i robi za kierowc� wi�cej ni� wykwalifikowana masa�ystka w renomowanym Odpowiem tak — Lexus LS to auto dla bogatego, bardzo biznesmena, kt�ry nie musi kilku litr�w i je�dzi� To auto to pewien styl, mo�na b�d� nie trzeba Nie twierdz� bynajmniej, �e osoba takiego LS-a jest chodzi w ekologicznych sk�rach i ka�dy gatunek �mieci. takimi autami jak LS 600h, bardziej kierunek, w kt�rym motoryzacja i udowadnia, �e nowe mog� by� praktyczne i niezawodne na co cho� p�ki co s� jeszcze elitarne je�li chodzi o ich posiadania.

Je�li mowa o z jazdy — nie s�uchajcie kt�rzy pisz�, �e to auto to pozbawiony duszy. Ten komputer po to, by jazda by� bardziej bezpieczna i A je�li to uwa�ane jest za to przyznaj�, �e jestem snobem. I odk�ada� z pensji na LS 460 Prestige jest ta�szy, bo posiada benzynowe V8 i kosztuje marne 452 z�.

Skomentuj test w temacie pt. LS 600h Prestige na forum

Lexus LS 600h
Lexus LS 600h
Lexus LS 600h
Lexus LS 600h
Lexus LS 600h

Interesting Articles

Tagged as:

Here you can write a commentary on the recording "Lexus LS 600h Prestige — TEST autoGALERIA.pl".

Sign in, to write a review.

Twitter-news
Our partners
Follow us
Contact us
Our contacts

dima911@gmail.com

Born in the USSR

423360519

About this site

For all questions about advertising, please contact listed on the site.


Toyota cars catalog with specifications, pictures, ratings, reviews and discusssions about cars Toyota.